Kharkiv,Region,,Kharkov,,Skovorodinovka,,Skovorodinivka,,Ukraine,-,05.07.2022:,Metal,Fragment