Transparency (ANBI)

The Dutch Tax Service (Belastingdienst) has granted Europa Nostra ANBI status, an abbreviation for Algemeen Nut Beogende Instellingen meaning Institution Aimed at the Common Good. You can read all the relevant information below (in Dutch).

Naam

EUROPA NOSTRA
The European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage
La Voix Européenne de la Société Civile engagée en faveur du patrimoine culturel
RSIN: 815688647

Contactgegevens

Europa Nostra – Internationaal Secretariaat
Lange Voorhout 35, 2514 EC Den Haag, NEDERLAND
T. +31 70 302 40 50
F. +31 70 361 78 65
E. info@europanostra.org | www.europanostra.org

Europa Nostra – Brussel Kantoor
Rue de Trèves /Trierstraat 45, 1040 Brussel, BELGIË
T. +32 2 400 77 02
F. +32 2 234 30 09
E. bxl@europanostra.org

Bestuur

Honorary President
Plácido Domingo (ES)

Uitvoerend President
Hermann Parzinger (DE)

Uitvoerend Vice-President
Guy Clausse (LU)

Vice-Presidenten
Bertrand de Feydeau (FR)
Federico Guasti (IT)
Piet Jaspaert (BE)
Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (DE)
Simone Mizzi (MT)
Jacek Purchla (PL)
Androulla Vassiliou (CY)

Penningmeester
Huub Doek (NL)

Secretaris Generaal
Sneška Quaedvlieg-Mihailović (RS/NL)

Bestuur
Hermann Parzinger (DE)
Guy Clausse (LU)
Huub Doek (NL)
Graham Bell (UK)
Aleco Kairis (GR)
Laurent Lévi-Strauss (FR)
Rodolphe de Looz-Corswarem (BE)
Simone Mizzi (MT)
Tapani Mustonen (FI)
Carla Toffolo (IT)
Paolo Vitti (IT)
Astrid Weij (NL)

Beleidsplan

Europa Nostra is opgericht in november 1963 in Parijs. De vereniging Europa Nostra is opgericht bij notariële akte op 12 october 2005 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 27281560. Europa Nostra is een pan-Europese federatie van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van erfgoed (onroerend en roerend, gebouwd en natuurlijk) – waaronder eveneens geassocieerd zowel burgers als openbare en particuliere instellingen die dezelfde doelstellingen onderschrijven. Europa Nostra is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk met zetel in Den Haag.

Beloningsbeleid

Voor de medewerkers waarmee een arbeidsovereenkomst is afgesloten gelden interne afspraken. De vrijwilligers vallen niet onder deze afspraken. Zij ontvangen geen of een geringe vergoeding, indien op voorhand afgesproken en voor zover van toepassing. De bestuurders ontvangen geen beloning .

Doelstellingen

De doelstellingen van Europa Nostra luiden als volgt:

 • het beschermen van erfgoederen en de rol daarvan als een essentiële en dynamische component van Europese identiteit, welke voor Europese burgers zowel een unificerende factor vormt als een garantie voor de bescherming van hun culturele diversiteit;
 • om de elementen van de Europese burgermaatschappij die betrokkenheid hebben met de bescherming en de verbetering van erfgoederen op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
 • het gebruikmaken van de bovengenoemde structuur teneinde bij te dragen aan de Europese integratie en het welzijn van Europese burgers door het bevorderen van:

– het behoud en het opwaarderen van het erfgoed in al zijn facetten,
– kwalitatief goede architectuur en stads- en landschapsplanning,
– het gebruik van het socio-economisch vermogen van het erfgoed, zowel om de aandacht van het publiek hiervoor te verhogen als om werkgelegenheid t scheppen,
– verbetering van zowel stedelijke, landschappelijke als natuurgebieden en een evenwichtige en duurzame ontwikkeling hiervan.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Europa Nostra:

  • bieden van een forum voor uitwisseling van ideeën en ervaringen op Europees niveau,
  • in samenwerking met de Europese Unie, prijzen en onderscheiding toekennen aan uitzonderlijke voorbeelden van werk en toewijding ter ondersteuning van de bescherming en de bevordering van erfgoed: de zgn. “European Heritage Awards”,
  • in samenwerking met het Europese Investeringsbank Instituut het programma “The 7 Most Endangered” voor bedreigd erfgoed uitvoeren,
  • samenwerken met internationale, nationale, regionale and lokale organisaties, met name de Europese Unie, UNESCO en de Raad van Europa.

Financiële verantwoording

De vereniging heeft sinds 16 januari 2012 een ANBI beschikking. Europa Nostra is een zogenaamde culturele ANBI, waarbij giften 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 88.708.

Balans per 31 december 2020 (in euro’s)

Activa: 1.358.949
Passiva: 1.358.949
Baten: 1.114.739
Lasten: 1.024.421

Financieel resultaat: 90.318
Rentebaten: -1.610

Saldo: 88.708

(Versie juli 2021)

Read our Annual Report

2019

Download [4.5MB]

You might be interested in

How the EU funds us

Board

Governance